Everest News

Ut interdum risus felis, eget rhoncus sem aliquam nec. Sed eu congue arcu. Duis ultricies orci nec diam malesuada accumsan. Aliquam pulvinar pulvinar orci, nec ornare ex efficitur ac. Proin quis laoreet quam. Praesent sagittis mollis turpis tempus sodales. Ut efficitur tortor nec condimentum ornare.

Recent Comments

  Tag: Singapore

  ‘เจมส์ ไดสัน’ ซื้อบ้านหลังที่ 2 ในสิงคโปร์

  หนังสือพิมพ์สเตรทส์ไทม์สของสิงคโปร์ รายงานวานนี้ (26 ก.ค.) ว่า นายเจมส์ ไดสัน มหาเศรษฐีเจ้าของบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าดัง ซื้อคฤหาสน์หรูหลังที่ 2 ในสิงคโปร์ ตั้งประจันหน้ากับสวนพฤกษศาสตร์มรดกโลกยูเนสโก ราคาตลาดที่ 32.8 ล้านดอลลาร์

  ‘เมย์แบงก์’ ต่อสัญญาพาร์ทเนอร์ผีแดง

  บริษัทเมย์แบงก์ แถลงวานนี้ (18 ก.ค.) ว่า ข้อตกลงเป็นพันธมิตรใช้แบรนด์ร่วมกับสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดที่ขยายออกไปอีก 5 ปี นับตั้งแต่พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2019-2020 ครอบคลุมตลาดมาเลเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์

  ไอเอ็มเอฟหั่นจีดีพี ‘สิงคโปร์’ เหลือโตแค่ 2%

  กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ออกแถลงการณ์วานนี้ (16 ก.ค.) ปรับลดประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์ในปีนี้จาก 2.3% เหลือ 2.0% ขณะที่อัตราการขยายตัวแบบรายไตรมาสอยู่ที่เพียง 0.1% ในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ ถือเป็นอัตราชะลอตัวที่สุดในรอบ

  ‘สสงคโปรร’ รรบอานสสงสรประททวงฮฮองกง

  ผผผเชชชยวชาญชชผการประทผวงตผานรชางกฎหมายสชงผผผรผายขผามแดนของฝผงชนนนบลผานในฮชองกงอาจกระทบชชชอเสชยงในฐานะฮนบการเงงนทชชมชเสถชยรภาพและสงงคโปรรฮนบการเงงนคผชแขชงกกอาจไดผประโยชนรจากวงกฤตงนชผนายลอวรเรนซรโลหรผผทออานวยการศผนยรเพพฮอธรรมาภสบาลสถาบรนและองครกรจากโรงเรรยนธธุรกสจมหาวสทยาลรยแหฮงชาตสสสงคโปรรกลฮาววฮาวสกฤตสทางการเมพองของฮฮองกงบรฮนทอนชพฮอเสรยงของเขตปกครองพสเศษของจรนแหฮงนรทซซฮงเปปนศผนยรกลางการเงสนของเอเชรย“สสงคโปรรจะไดทรรบผลประโยชนรบางอยฮางโดยทรนทร” นายโลหรระบธุพรทอมยกตรวอยฮางรายงานขฮาวทรฮวฮามหาเศรษฐรหลายรายเรสฮมยทายเงสนลงทธุนออกจากฮฮองกงแลทวฮฮองกงและสสงคโปรรแขฮงขรนเพพฮอชสงตอาแหนฮงจธุดหมายปลายทางทางการเงสนอรนดรบ1 ของเอเชรยมานานหลายปรดทวยการดซงดผดธธุรกสจระหวฮางประเทศจากทรฮวโลกอยฮางไรกปตามการทรฮคณะผผทบรสหารเกาะฮฮองกงทรฮไดทรรบการสนรบสนธุนจากรรฐบาลปรกกสฮงตรดสสนใจเสนอรฮางกฎหมายสฮงผผทรทายขทามแดนไปยรงจรนแผฮนดสนใหญฮจซงเกสดกระแสความกรงวลในแวดวงธธุรกสจและสฮงผลใหทชาวฮฮองกงมากถซง2 ลทานคนออกมาชธุมนธุมประททวงบนททองถนนความรผทสซกไมฮมรฮนคงของบรรดาบรสษรทไมฮเพรยงมาจากการชธุมนธุมครรทงใหญฮเทฮานรทนแตฮยรงมาจากการเสนอรฮางกฎหมายดรงกลฮาวซซฮงภาคเอกชนเกรงวฮาอาจทอาลายชพฮอเสรยงของฮฮองกงในฐานะสถานทรฮปลอดภรยสอาหรรบทอาธธุรกสจ

  ‘สสงคโปรร’หนนนเตสบโตอยยางยยยงยยนในเอเชชย

  นายเฮงสวชเกชยตรองนายกรยฐมนตรชและรยฐมนตรชกระทรวงการคลยงสสงคโปรรกลยาวในการประชนมทางการเงสนและสถาบยนการเงสนทชยตลาดหลยกทรยพยรสสงคโปรรเมยยอเรร็วๆนชนวยาสสงคโปรรสามารถสนยบสนนนการเตสบโตอยยางยยยงยยนในเอเชชยดนวยการชยวยเสรสมความเขนมแขร็งใหนกยบมาตรการปนองกยนภยยธรรมชาตสในภภูมสภาคในการนชนธนาคารกลางสสงคโปรร(เอร็มเอเอส) จะพยฒนาตลาดสสาหรยบหลยกทรยพยรทชยเชยยอมโยงกยบประกยนภยยเปร็นวสธชจยดหาเงสนทนนสสาหรยบจยดการความเสชยยงทางเลยอกซซยงสามารถชยวยจยดหาเงสนทนนไดนอยยางรวดเรร็วหลยงเกสดความเสชยหายจากภยยธรรมชาตสหรยอภยยพสบยตสตยางๆในภภูมสภาคเอเชชยนายเฮงกลยาววยามชเพชยงราว5% ของความเสชยหายทางเศรษฐกสจในประเทศกสาลยงพยฒนาของเอเชชยทชยไดนรยบการคนนมครองจากประกยนภยยแมนในความเปร็นจรสงภยยธรรมชาตสมชความรนนแรงขซนนและเกสดถชยขซนนเนยยองจากการเปลชยยนแปลงของสภาพภภูมสอากาศรองนายกฯสสงคโปรรเสรสมวยาเพยยอพยฒนาตลาดสสาหรยบหลยกทรยพยรทชยเกชยยวกยบประกยนภยยธนาคารกลางสสงคโปรรจซงไดนรสเรสยมโครงการวสเคราะหรขนอมภูลภยยธรรมชาตสขซนนซซยงจะสนยบสนนนการปรยบโครงสรนางการวางแผนและการแปลงสสนทรยพยรเปร็นหลยกทรยพยรสสาหรยบการทสาธนรกรรมดยงกลยาวดนวยการปรยบปรนงคนณภาพขนอมภูลและสยงเสรสมการกสาหนดมาตรฐาน

  จีนยันปราบประท้วงเทียนอันเหมินถูกต้อง

  ทางการจีนจะพูดถึงเหตุการณ์ปราบปรามนักศึกษาประชาชนผู้ประท้วงที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน เมื่อ 30 ปีก่อน ล่าสุดนายพลเว่ย เฟิ่งเหอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงในเวทีประชุมด้านความมั่นคง “แชงกรีลาไดอะล็อก” ที่สิงคโปร์ ระบุ “เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นความวุ่นวายทางการเมือง รัฐบาลกลางจึงต้องใช้นโยบายที่ถูกต้องหยุดความวุ่นวาย แล้วทำไมผู้คนยังพูดว่าจีนจัดการเหตุการณ์ไม่เหมาะสม 30 ปีที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่า

  ขีดความสามารถแข่งขันไทยดีขึ้น 5 อันดับ ดีสุดในรอบ 10 ปี

  สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับสมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) แถลงผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ที่จัดอันดับโดย World Competitiveness Center ของ International Institute for Management (IMD)

  AFF U-15 Girls ’Championship 2019 – สิงคโปร์กับไทย

  ผู้นำเสนอประเทศไทยปรากฏตัวครั้งแรกในการแข่งขันชิงแชมป์ AFF U-15 Girls 2019 ขณะที่พวกเขาจัดการกับสิงคโปร์ในการแข่งขันรอบที่สองในวันเสาร์ที่ชลบุรี สิงคโปร์ชนะกัมพูชา 2-1 ในการแข่งขันที่เริ่มต้นในวันที่ 9 พฤษภาคมมีแนวโน้มที่จะนำเสนอภัยคุกคามที่สำคัญต่อการป้องกันแชมป์และเป็นเจ้าภาพประเทศไทยในวันที่สามของการแข่งขันเยาวชนระดับภูมิภาค เมียนมาร์เวียดนามติมอร์ – เลสเตกับฟิลิปปินส์รวมตัวกันในกลุ่มกของการสู้รบในขณะที่กัมพูชา, สิงคโปร์,

  ‘แกร็บ’ระดมทุนเพิ่ม 2 พันล.ดอลล์

  นายหมิง หม่า ประธานบริษัทแกร็บ อิงค์ ผู้ให้บริการเรียกรถรับ-ส่งรายใหญ่ที่มีฐานในสิงคโปร์ ให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์นิกเกอิ เอเชียน รีวิว วานนี้ (8 เม.ย.) ว่า แกร็บมีแผนที่จะระดมทุนเพิ่มอีก 2,000 ล้านดอลลาร์จากบริษัทซอฟท์แบงก์

  ‘หมวรงค์’ยก’สิงคโปร์’เทียบ’ไทย’ ชี้รัฐบาลไม่โกงปชช.จึงไม่สนใจคำว่า’ประชาธิปไตย’

  1 เม.ย.62 นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม อดีตผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เขต 1 พิษณุโลก ได้โพสต์ข้อความลงบนเฟซบุ๊กส่วนตัว “Warong Dechgitvigrom” ระบุว่า ผมได้คุยเรื่องการเมืองกับคนรุ่นใหม่สิงคโปร์ เขาบอกผมว่ารัฐบาลสิงคโปร์เข้มงวดกับพวกวิจารณ์รัฐบาลมาก