Everest News

Ut interdum risus felis, eget rhoncus sem aliquam nec. Sed eu congue arcu. Duis ultricies orci nec diam malesuada accumsan. Aliquam pulvinar pulvinar orci, nec ornare ex efficitur ac. Proin quis laoreet quam. Praesent sagittis mollis turpis tempus sodales. Ut efficitur tortor nec condimentum ornare.

Recent Comments

  Tag: Philippines

  ‘เมย์แบงก์’ ต่อสัญญาพาร์ทเนอร์ผีแดง

  บริษัทเมย์แบงก์ แถลงวานนี้ (18 ก.ค.) ว่า ข้อตกลงเป็นพันธมิตรใช้แบรนด์ร่วมกับสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดที่ขยายออกไปอีก 5 ปี นับตั้งแต่พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2019-2020 ครอบคลุมตลาดมาเลเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์

  5จจเอเชจยสะพพด3.7 แสนลลานดอลลาร

  สมาคมจจเอสเออ็มเอคาดโอเปอเรเตอรรเอเชจยตลองใชลเงกนลงทธุนสรลาง5จจมากถถง3.7แสนลลานดอลลารรไปจนถถงปจ68 ชจลแค่ “จจน” ประเทศเดจยวพรลอมทธุ่มงบเฉจยด1.9 แสนลลานดอลลารรเนรมกตเครรอข่ายใหม่ปปูพรมทพ่วเมรองใหญ่มองอานกสงสรจากอธุตฯโทรคมช่วยสรลางเมอ็ดเงกนฉจดเขลามาในระบบไดลถถง1.6 ลลานลลานดอลลารรพรลอมอลาแขนรพบลปูกคลาเกกดใหม่จากอกนเดจยปากจสถานอกนโดนจเซจยบพงคลาเทศและฟกลกปปกนสรรายงานล่าสธุดของโมบายอจโคโนมจเอเชจยแปซกฟกกของสมาคมจจเอสเออ็มเอระบธุว่าในภปูมกภาคเอเชจยแปซกฟกกการเปกดใชลงานเครรอข่ายทพ่วประเทศ5จจซถ่งถรอเปอ็นแห่งแรกของโลกไดลมจการใชลงานจรกงในเกาหลจใตลเมร่อตลนปจทจ่ผ่านมาและคาดการณรว่าตลาดเอเชจยแปซกฟกก24 ประเทศจะเปกดตพว5จจภายในปจ2568 ททาใหลประเมกนไดลว่า5จจจะมจส่วนช่วยเศรษฐกกจในทธุกๆดลานททาใหลมจเมอ็ดเงกนเขลาในอธุตสาหกรรมโทรคมนาคมมากเกรอบ9 แสนลลานดอลลารรช่วง15 ปจขลางหนลาต่อจากนจลปพจจธุบพนจจนกทาลพงทดสอบ5จจในเมรองใหญ่และตามหพวเมรองต่างจพงหวพดก่อนเปกดตพวเชกงพาณกชยรในปจ2563 เปอ็นทจ่คาดการณรว่า28% ของการเชร่อมต่อมรอถรอของจจนจะททางานบนเครรอข่าย5จจภายในปจ2568 นจลคกดเปอ็น1 ใน3 ของการเชร่อมต่อ5จจทพลงหมดทพ่วโลกจากจจนประเทศเดจยวอย่างไรกอ็ตามแมล4จจจะยพงเปอ็นแรงผลพกดพนสทาคพญสทาหรพบการเตกบโตในเอเชจยแปซกฟกกแต่ปจนจลเปอ็นตลนไปผปูลใหลบรกการในภปูมกภาคนจลจะหพนมาทธุ่มการลงทธุนเพร่อสรลางเครรอข่าย5จจขพลนสปูงทจ่จะรวมดลวยไอโอทจเอไอวจอารร-เออารรและรถยนตรไรลคนขพบเพร่ออทานวยความสะดวกในการบรกการใหม่ๆสทาหรพบผปูลบรกโภคเปลจ่ยนอธุตสาหกรรมและการผลกตผลพกดพนการเตกบโตทางเศรษฐกกจ

  “ดดเตอรรเต”เสนอเพพพมลงททนทรรพยากรมนทษยรในอาเซซยน

  ประธานาธธบดดดดูเตอรรเตของฟธลธปปธนสรเสนอชาตธสมาชธกอาเซดยนทททง10ประเทศใหทความสสาคทญกทบการพทฒนาทรทพยากรมนนุษยรในประเทศของตทวเองดทวยการลงทนุนดทานนดทเพธพมขขทนประธานาธพบดซโรดรพโกดดเตอรรเตของฟพลพปปพนสรกลพาวระหวพางรพวมประชทมผดผนนาสมาชพกสมาคมประชาชาตพแหพงเอเชซยตะวรนออกเฉซยงใตผ( อาเซซยน) ครรผงทซพ34 ระหวพางวรนทซพ22 ถถง23 มพ.ย. นซผวพาในฐานะทซพแนวคพดหลรกของไทยในฐานะประธานอาเซซยนประจนาปซนซผคคือการพรฒนาอยพางยรพงยคืนในททกมพตพอาเซซยนจถงควรปฏพบรตพตพอกรนในฐานะพรนธมพตรมากกวพาคดพแขพงเพราะถผาหากททกประเทศสามารถปฏพบรตพไดผจรพงจะนนาไปสดพการพรฒนาอยพางรพวมกรนอยพางยรพงยคืนในททกดผานและเพพพมความเปปนเอกภาพใหผแกพอาเซซยนในการรรบมคือและเผชพญหนผากรบความทผาทายจากภายนอกนอกจากนซผผดผนนาฟพลพปปพนสรยรงเรซยกรผองใหผสมาชพกอาเซซยนททกประเทศเพพพมการลงททนดผานทรรพยากรของมนทษยรเพคืพอชพวยขรบเคลคืพอนใหผเศรษฐกพจของอาเซซยนเตพบโตทรผงยรงเสนอใหผมซการเพพพมโครงการแลกเปลซพยนระหวพางบทคลากรและภาคประชาชนในภดมพภาครวมทรผงนรกเรซยนนรกศถกษาเจผาหนผาทซพรรฐนรกทพองเทซพยวทรพวไปหรคือแรงงานขผามชาตพเพคืพอสพงเสรพมความเปปนประชาคมอาเซซยน

  ชาวฟิลิปปินส์แห่เลือกตั้งกลางเทอมวันนี้

  การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภา 23 ที่นั่ง หรือคิดเป็นสัดส่วนครึ่งหนึ่งของวุฒิสภา และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีก 243 ที่นั่ง และส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์อีก 61 ที่นั่ง ฟิลิปปินส์ เริ่มเปิดคูหาเลือกตั้งในวันนี้เวลา 06.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น

  “ดูแตร์เต” ซัดแคนาดาขนขยะมาทิ้งฟิลิปปินส์ ขู่ไม่เอากลับไปเจอสงคราม!

  บีบีซี รายงานว่า นายโรดริโก โรดี้ ดูแตร์เต ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ออกมาตำหนิทางการแคนาดาอย่างรุนแรงถึงความล้มเหลวในการจัดการขยะหลายตันของแคนาดาและนำขยะขนส่งทางเรือมาทิ้งยังฟิลิปปินส์ระหว่างปี 2556-2557 จนฟิลิปปินส์ยื่นหนังสือประท้วงผ่านสถานทูตแคนาดาประจำกรุงมะนิลาหลายครั้ง นายดูแตร์เตวิพากษ์วิจารณ์แคนาดาถึงปัญหาดังกล่าวซึ่งเป็นประเด็นการทูตที่มีมาอย่างยาวนานว่า จะทำให้ฟิลิปปินส์กลายเป็น “ลานขยะ” และขู่ว่าจะนำขยะของแคนาดากลับไปทิ้งที่แคนาดาตามเดิมด้วย “สำหรับขยะของแคนาดา ผมต้องการเรือพร้อมใช้ จะดีกว่าหากแคนดานำขยะของตัวเองกลับไป

  ด่วน! แผ่นดินไหวแม็กนิจูด 6.3 เขย่าเกาะลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์

  ด่วน! แผ่นดินไหวแม็กนิจูด 6.3 – วันที่ 22 เม.ย. เอเอฟพีรายงานว่า เกิดเหตุแผ่นดินไหวแม็กนิจูด 6.3 บริเวณเกาะลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อเวลา 17.11 น.

  คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งประเทศไทยรับรองการเลือกตั้งอย่างยุติธรรม

  คณะกรรมการการเลือกตั้งของไทยในวันเสาร์รับประกันตัวแทนจาก 11 ประเทศและ 1 องค์กรการเลือกตั้งระหว่างประเทศในการเลือกตั้งที่สะอาดและยุติธรรมในวันอาทิตย์ คณะผู้แทน EC ได้รับฟังการบรรยายสรุปของคณะกรรมการการเลือกตั้งจากออสเตรเลียภูฏานกัมพูชามาเลเซียมัลดีฟส์พม่าอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เกาหลีใต้ติมอร์ตะวันออกและเวียดนามที่โรงแรมรามาการ์เด้นเวลา 9.45 น. ผู้บัญญัติกฎหมายของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อประชาธิปไตยและความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (International IDEA) รวมถึงการประชุม นายจรุงวิทย์ภูมภาเลขาธิการคณะกรรมาธิการยุโรปกล่าวกับผู้แทนว่า

  กรุงมะนิลาขาดแคลนน้ำหนักสุดในรอบหลายปี

  กรุงมะนิลา เมืองหลวงของฟิลิปปินส์เจอปัญหาขาดแคลนน้ำรุนแรงที่สุดในรอบหลายปี แทบทุกครัวเรือนต้องรอรถบรรทุกน้ำ โรงพยาบาลบางแห่งลดรับผู้ป่วยฉุกเฉิน กรุงมะนิลา ของฟิลิปปินส์ ที่มีประชากรอาศัยอยู่ราว 12 ล้านคน ประสบกับภาวะฝนทิ้งช่วงนานและระบบน้ำประปาไม่เพียงพอ จนต้องขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรงที่สุดในรอบหลายปีตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่่ผ่านมา บางครัวเรือนน้ำประปาไม่ไหล 4-20 ชั่วโมงต่อวัน บางพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกของเมืองหลวงหนักถึงขนาดน้ำประปาไม่ไหลเลย

  มายากลอย่างฉับพลันผ่าน YouTube

  อาจจะใช้เวลา 7 ปีตั้งแต่ Erich Gonzales และ มาริโอเมาเรอร์ ทำงานร่วมกันในภาพยนตร์ แต่ทั้งคู่ดูเหมือนจะดูเทอะทะเหมือนในรูปภาพ Instagram และวิดีโอที่เพิ่งโพสต์โดย Erich นวิดีโอที่โพสต์บนช่อง YouTube ของเธอเมื่อไม่นานมานี้อีริชนั่งลงกับดาราไทยสบตากับเขานึกถึงเวลาที่พวกเขาทำงานร่วมกันและยังเล่นเป็นพลังของ