Tag: Philippines

‘เมย์แบงก์’ ต่อสัญญาพาร์ทเนอร์ผีแดง

บริษัทเมย์แบงก์ แถลงวานนี้ (18 ก.ค.) ว่า ข้อตกลงเป็นพันธมิตรใช้แบรนด์ร่วมกับสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดที่ขยายออกไปอีก 5 ปี นับตั้งแต่พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2019-2020 ครอบคลุมตลาดมาเลเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์

5จจเอเชจยสะพพด3.7 แสนลลานดอลลาร

สมาคมจจเอสเออ็มเอคาดโอเปอเรเตอรรเอเชจยตลองใชลเงกนลงทธุนสรลาง5จจมากถถง3.7แสนลลานดอลลารรไปจนถถงปจ68 ชจลแค่ “จจน” ประเทศเดจยวพรลอมทธุ่มงบเฉจยด1.9 แสนลลานดอลลารรเนรมกตเครรอข่ายใหม่ปปูพรมทพ่วเมรองใหญ่มองอานกสงสรจากอธุตฯโทรคมช่วยสรลางเมอ็ดเงกนฉจดเขลามาในระบบไดลถถง1.6 ลลานลลานดอลลารรพรลอมอลาแขนรพบลปูกคลาเกกดใหม่จากอกนเดจยปากจสถานอกนโดนจเซจยบพงคลาเทศและฟกลกปปกนสรรายงานล่าสธุดของโมบายอจโคโนมจเอเชจยแปซกฟกกของสมาคมจจเอสเออ็มเอระบธุว่าในภปูมกภาคเอเชจยแปซกฟกกการเปกดใชลงานเครรอข่ายทพ่วประเทศ5จจซถ่งถรอเปอ็นแห่งแรกของโลกไดลมจการใชลงานจรกงในเกาหลจใตลเมร่อตลนปจทจ่ผ่านมาและคาดการณรว่าตลาดเอเชจยแปซกฟกก24 ประเทศจะเปกดตพว5จจภายในปจ2568 ททาใหลประเมกนไดลว่า5จจจะมจส่วนช่วยเศรษฐกกจในทธุกๆดลานททาใหลมจเมอ็ดเงกนเขลาในอธุตสาหกรรมโทรคมนาคมมากเกรอบ9 แสนลลานดอลลารรช่วง15 ปจขลางหนลาต่อจากนจลปพจจธุบพนจจนกทาลพงทดสอบ5จจในเมรองใหญ่และตามหพวเมรองต่างจพงหวพดก่อนเปกดตพวเชกงพาณกชยรในปจ2563 เปอ็นทจ่คาดการณรว่า28% ของการเชร่อมต่อมรอถรอของจจนจะททางานบนเครรอข่าย5จจภายในปจ2568 นจลคกดเปอ็น1 ใน3 ของการเชร่อมต่อ5จจทพลงหมดทพ่วโลกจากจจนประเทศเดจยวอย่างไรกอ็ตามแมล4จจจะยพงเปอ็นแรงผลพกดพนสทาคพญสทาหรพบการเตกบโตในเอเชจยแปซกฟกกแต่ปจนจลเปอ็นตลนไปผปูลใหลบรกการในภปูมกภาคนจลจะหพนมาทธุ่มการลงทธุนเพร่อสรลางเครรอข่าย5จจขพลนสปูงทจ่จะรวมดลวยไอโอทจเอไอวจอารร-เออารรและรถยนตรไรลคนขพบเพร่ออทานวยความสะดวกในการบรกการใหม่ๆสทาหรพบผปูลบรกโภคเปลจ่ยนอธุตสาหกรรมและการผลกตผลพกดพนการเตกบโตทางเศรษฐกกจ

“ดดเตอรรเต”เสนอเพพพมลงททนทรรพยากรมนทษยรในอาเซซยน

ประธานาธธบดดดดูเตอรรเตของฟธลธปปธนสรเสนอชาตธสมาชธกอาเซดยนทททง10ประเทศใหทความสสาคทญกทบการพทฒนาทรทพยากรมนนุษยรในประเทศของตทวเองดทวยการลงทนุนดทานนดทเพธพมขขทนประธานาธพบดซโรดรพโกดดเตอรรเตของฟพลพปปพนสรกลพาวระหวพางรพวมประชทมผดผนนาสมาชพกสมาคมประชาชาตพแหพงเอเชซยตะวรนออกเฉซยงใตผ( อาเซซยน) ครรผงทซพ34 ระหวพางวรนทซพ22 ถถง23 มพ.ย. นซผวพาในฐานะทซพแนวคพดหลรกของไทยในฐานะประธานอาเซซยนประจนาปซนซผคคือการพรฒนาอยพางยรพงยคืนในททกมพตพอาเซซยนจถงควรปฏพบรตพตพอกรนในฐานะพรนธมพตรมากกวพาคดพแขพงเพราะถผาหากททกประเทศสามารถปฏพบรตพไดผจรพงจะนนาไปสดพการพรฒนาอยพางรพวมกรนอยพางยรพงยคืนในททกดผานและเพพพมความเปปนเอกภาพใหผแกพอาเซซยนในการรรบมคือและเผชพญหนผากรบความทผาทายจากภายนอกนอกจากนซผผดผนนาฟพลพปปพนสรยรงเรซยกรผองใหผสมาชพกอาเซซยนททกประเทศเพพพมการลงททนดผานทรรพยากรของมนทษยรเพคืพอชพวยขรบเคลคืพอนใหผเศรษฐกพจของอาเซซยนเตพบโตทรผงยรงเสนอใหผมซการเพพพมโครงการแลกเปลซพยนระหวพางบทคลากรและภาคประชาชนในภดมพภาครวมทรผงนรกเรซยนนรกศถกษาเจผาหนผาทซพรรฐนรกทพองเทซพยวทรพวไปหรคือแรงงานขผามชาตพเพคืพอสพงเสรพมความเปปนประชาคมอาเซซยน

ชาวฟิลิปปินส์แห่เลือกตั้งกลางเทอมวันนี้

การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภา 23 ที่นั่ง หรือคิดเป็นสัดส่วนครึ่งหนึ่งของวุฒิสภา และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอีก 243 ที่นั่ง และส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์อีก 61 ที่นั่ง ฟิลิปปินส์ เริ่มเปิดคูหาเลือกตั้งในวันนี้เวลา 06.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น

“ดูแตร์เต” ซัดแคนาดาขนขยะมาทิ้งฟิลิปปินส์ ขู่ไม่เอากลับไปเจอสงคราม!

บีบีซี รายงานว่า นายโรดริโก โรดี้ ดูแตร์เต ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ออกมาตำหนิทางการแคนาดาอย่างรุนแรงถึงความล้มเหลวในการจัดการขยะหลายตันของแคนาดาและนำขยะขนส่งทางเรือมาทิ้งยังฟิลิปปินส์ระหว่างปี 2556-2557 จนฟิลิปปินส์ยื่นหนังสือประท้วงผ่านสถานทูตแคนาดาประจำกรุงมะนิลาหลายครั้ง นายดูแตร์เตวิพากษ์วิจารณ์แคนาดาถึงปัญหาดังกล่าวซึ่งเป็นประเด็นการทูตที่มีมาอย่างยาวนานว่า จะทำให้ฟิลิปปินส์กลายเป็น “ลานขยะ” และขู่ว่าจะนำขยะของแคนาดากลับไปทิ้งที่แคนาดาตามเดิมด้วย “สำหรับขยะของแคนาดา ผมต้องการเรือพร้อมใช้ จะดีกว่าหากแคนดานำขยะของตัวเองกลับไป

ด่วน! แผ่นดินไหวแม็กนิจูด 6.3 เขย่าเกาะลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์

ด่วน! แผ่นดินไหวแม็กนิจูด 6.3 – วันที่ 22 เม.ย. เอเอฟพีรายงานว่า เกิดเหตุแผ่นดินไหวแม็กนิจูด 6.3 บริเวณเกาะลูซอน ประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อเวลา 17.11 น.

คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งประเทศไทยรับรองการเลือกตั้งอย่างยุติธรรม

คณะกรรมการการเลือกตั้งของไทยในวันเสาร์รับประกันตัวแทนจาก 11 ประเทศและ 1 องค์กรการเลือกตั้งระหว่างประเทศในการเลือกตั้งที่สะอาดและยุติธรรมในวันอาทิตย์ คณะผู้แทน EC ได้รับฟังการบรรยายสรุปของคณะกรรมการการเลือกตั้งจากออสเตรเลียภูฏานกัมพูชามาเลเซียมัลดีฟส์พม่าอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เกาหลีใต้ติมอร์ตะวันออกและเวียดนามที่โรงแรมรามาการ์เด้นเวลา 9.45 น. ผู้บัญญัติกฎหมายของสถาบันระหว่างประเทศเพื่อประชาธิปไตยและความช่วยเหลือเกี่ยวกับการเลือกตั้ง (International IDEA) รวมถึงการประชุม นายจรุงวิทย์ภูมภาเลขาธิการคณะกรรมาธิการยุโรปกล่าวกับผู้แทนว่า

กรุงมะนิลาขาดแคลนน้ำหนักสุดในรอบหลายปี

กรุงมะนิลา เมืองหลวงของฟิลิปปินส์เจอปัญหาขาดแคลนน้ำรุนแรงที่สุดในรอบหลายปี แทบทุกครัวเรือนต้องรอรถบรรทุกน้ำ โรงพยาบาลบางแห่งลดรับผู้ป่วยฉุกเฉิน กรุงมะนิลา ของฟิลิปปินส์ ที่มีประชากรอาศัยอยู่ราว 12 ล้านคน ประสบกับภาวะฝนทิ้งช่วงนานและระบบน้ำประปาไม่เพียงพอ จนต้องขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรงที่สุดในรอบหลายปีตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่่ผ่านมา บางครัวเรือนน้ำประปาไม่ไหล 4-20 ชั่วโมงต่อวัน บางพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกของเมืองหลวงหนักถึงขนาดน้ำประปาไม่ไหลเลย

มายากลอย่างฉับพลันผ่าน YouTube

อาจจะใช้เวลา 7 ปีตั้งแต่ Erich Gonzales และ มาริโอเมาเรอร์ ทำงานร่วมกันในภาพยนตร์ แต่ทั้งคู่ดูเหมือนจะดูเทอะทะเหมือนในรูปภาพ Instagram และวิดีโอที่เพิ่งโพสต์โดย Erich นวิดีโอที่โพสต์บนช่อง YouTube ของเธอเมื่อไม่นานมานี้อีริชนั่งลงกับดาราไทยสบตากับเขานึกถึงเวลาที่พวกเขาทำงานร่วมกันและยังเล่นเป็นพลังของ