Tag: สิงคโปร์

สร้างศัตรูผ่านสังคมโซเชี่ยล

นายจาตุรนต์ ฉายแสง นักการเมืองชื่อดัง อดีตรัฐมนตรีหลายกระทรวง ได้โพสต์เฟซบุ๊กหัวข้อ “อย่าผลักชาวโซเชียลมีเดียไปเป็นศัตรู” โดยมีรายละเอียดดังนี้ ในการรับมือกับโควิด โซเชียลมีเดียและอินเทอร์เน็ตมีศักยภาพช่วยในการแก้ปัญหาได้มากในหลายด้าน ประเทศที่ประสบความสำเร็จในการควบคุมการแพร่ระบาดได้ดีบางประเทศเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเราเช่นเกาหลี ไต้หวัน สิงคโปร์ ใช้อินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยงานในหลายมิติเช่นการติดตามความเคลื่อนไหวและดูแลผู้ที่อยูระหว่างการกักตัว รวบรวมข้อมูลผู้ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ แสดงข้อมูลอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นเช่นหน้ากากฯลฯ

สิงคโปร์จีบแบงก์ต่างชาติ หวังนั่งแท่น ‘ฮับ’ การเงิน

ในช่วงที่ฮ่องกงกำลังเผชิญวิกฤติที่เกิดจากการชุมนุมประท้วงยืดเยื้อย่างเข้าเดือนที่4 จนทำให้ความน่าเชื่อถือของฮ่องกงในฐานะศูนย์กลางการเงินของภูมิภาคเอเชียเริ่มสั่นคลอน สิงคโปร์ กลายเป็นประเทศที่ได้รับอานิสงส์จากการซวนเซของฮ่องกงไปเต็มๆ ทั้งธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรมที่พัก หรือแม้กระทั่งธุรกิจธนาคาร จนทำให้สิงคโปร์วาดฝันว่าจะก้าวขึ้นมาเป็น“ฮับ”การเงินของภูมิภาคแทนที่ฮ่องกง ฝันนี้จะเป็นจริงได้หรือไม่ ติดตามได้จากรายงาน การชุมนุมประท้วงในฮ่องกงที่ยืดเยื้อแถมยังไม่มีวี่แววว่าจะจบลงเมื่อใด ทำให้ฮ่องกงในสายตานักลงทุนต่างชาติดูไ่ม่สู้จะดีนัก โดยเฉพาะนักลงทุนเริ่มไม่มั่นใจว่า ฮ่องกง ยังมีศักยภาพพอที่จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการค้าและการเงินเหมือนเดิมหรือไม่

‘เจมส์ ไดสัน’ ซื้อบ้านหลังที่ 2 ในสิงคโปร์

หนังสือพิมพ์สเตรทส์ไทม์สของสิงคโปร์ รายงานวานนี้ (26 ก.ค.) ว่า นายเจมส์ ไดสัน มหาเศรษฐีเจ้าของบริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้าดัง ซื้อคฤหาสน์หรูหลังที่ 2 ในสิงคโปร์ ตั้งประจันหน้ากับสวนพฤกษศาสตร์มรดกโลกยูเนสโก ราคาตลาดที่ 32.8 ล้านดอลลาร์

‘เมย์แบงก์’ ต่อสัญญาพาร์ทเนอร์ผีแดง

บริษัทเมย์แบงก์ แถลงวานนี้ (18 ก.ค.) ว่า ข้อตกลงเป็นพันธมิตรใช้แบรนด์ร่วมกับสโมสรแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดที่ขยายออกไปอีก 5 ปี นับตั้งแต่พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2019-2020 ครอบคลุมตลาดมาเลเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์

ไอเอ็มเอฟหั่นจีดีพี ‘สิงคโปร์’ เหลือโตแค่ 2%

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ออกแถลงการณ์วานนี้ (16 ก.ค.) ปรับลดประมาณการเติบโตทางเศรษฐกิจของสิงคโปร์ในปีนี้จาก 2.3% เหลือ 2.0% ขณะที่อัตราการขยายตัวแบบรายไตรมาสอยู่ที่เพียง 0.1% ในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ ถือเป็นอัตราชะลอตัวที่สุดในรอบ

‘สสงคโปรร’ รรบอานสสงสรประททวงฮฮองกง

ผผผเชชชยวชาญชชผการประทผวงตผานรชางกฎหมายสชงผผผรผายขผามแดนของฝผงชนนนบลผานในฮชองกงอาจกระทบชชชอเสชยงในฐานะฮนบการเงงนทชชมชเสถชยรภาพและสงงคโปรรฮนบการเงงนคผชแขชงกกอาจไดผประโยชนรจากวงกฤตงนชผนายลอวรเรนซรโลหรผผทออานวยการศผนยรเพพฮอธรรมาภสบาลสถาบรนและองครกรจากโรงเรรยนธธุรกสจมหาวสทยาลรยแหฮงชาตสสสงคโปรรกลฮาววฮาวสกฤตสทางการเมพองของฮฮองกงบรฮนทอนชพฮอเสรยงของเขตปกครองพสเศษของจรนแหฮงนรทซซฮงเปปนศผนยรกลางการเงสนของเอเชรย“สสงคโปรรจะไดทรรบผลประโยชนรบางอยฮางโดยทรนทร” นายโลหรระบธุพรทอมยกตรวอยฮางรายงานขฮาวทรฮวฮามหาเศรษฐรหลายรายเรสฮมยทายเงสนลงทธุนออกจากฮฮองกงแลทวฮฮองกงและสสงคโปรรแขฮงขรนเพพฮอชสงตอาแหนฮงจธุดหมายปลายทางทางการเงสนอรนดรบ1 ของเอเชรยมานานหลายปรดทวยการดซงดผดธธุรกสจระหวฮางประเทศจากทรฮวโลกอยฮางไรกปตามการทรฮคณะผผทบรสหารเกาะฮฮองกงทรฮไดทรรบการสนรบสนธุนจากรรฐบาลปรกกสฮงตรดสสนใจเสนอรฮางกฎหมายสฮงผผทรทายขทามแดนไปยรงจรนแผฮนดสนใหญฮจซงเกสดกระแสความกรงวลในแวดวงธธุรกสจและสฮงผลใหทชาวฮฮองกงมากถซง2 ลทานคนออกมาชธุมนธุมประททวงบนททองถนนความรผทสซกไมฮมรฮนคงของบรรดาบรสษรทไมฮเพรยงมาจากการชธุมนธุมครรทงใหญฮเทฮานรทนแตฮยรงมาจากการเสนอรฮางกฎหมายดรงกลฮาวซซฮงภาคเอกชนเกรงวฮาอาจทอาลายชพฮอเสรยงของฮฮองกงในฐานะสถานทรฮปลอดภรยสอาหรรบทอาธธุรกสจ

‘สสงคโปรร’หนนนเตสบโตอยยางยยยงยยนในเอเชชย

นายเฮงสวชเกชยตรองนายกรยฐมนตรชและรยฐมนตรชกระทรวงการคลยงสสงคโปรรกลยาวในการประชนมทางการเงสนและสถาบยนการเงสนทชยตลาดหลยกทรยพยรสสงคโปรรเมยยอเรร็วๆนชนวยาสสงคโปรรสามารถสนยบสนนนการเตสบโตอยยางยยยงยยนในเอเชชยดนวยการชยวยเสรสมความเขนมแขร็งใหนกยบมาตรการปนองกยนภยยธรรมชาตสในภภูมสภาคในการนชนธนาคารกลางสสงคโปรร(เอร็มเอเอส) จะพยฒนาตลาดสสาหรยบหลยกทรยพยรทชยเชยยอมโยงกยบประกยนภยยเปร็นวสธชจยดหาเงสนทนนสสาหรยบจยดการความเสชยยงทางเลยอกซซยงสามารถชยวยจยดหาเงสนทนนไดนอยยางรวดเรร็วหลยงเกสดความเสชยหายจากภยยธรรมชาตสหรยอภยยพสบยตสตยางๆในภภูมสภาคเอเชชยนายเฮงกลยาววยามชเพชยงราว5% ของความเสชยหายทางเศรษฐกสจในประเทศกสาลยงพยฒนาของเอเชชยทชยไดนรยบการคนนมครองจากประกยนภยยแมนในความเปร็นจรสงภยยธรรมชาตสมชความรนนแรงขซนนและเกสดถชยขซนนเนยยองจากการเปลชยยนแปลงของสภาพภภูมสอากาศรองนายกฯสสงคโปรรเสรสมวยาเพยยอพยฒนาตลาดสสาหรยบหลยกทรยพยรทชยเกชยยวกยบประกยนภยยธนาคารกลางสสงคโปรรจซงไดนรสเรสยมโครงการวสเคราะหรขนอมภูลภยยธรรมชาตสขซนนซซยงจะสนยบสนนนการปรยบโครงสรนางการวางแผนและการแปลงสสนทรยพยรเปร็นหลยกทรยพยรสสาหรยบการทสาธนรกรรมดยงกลยาวดนวยการปรยบปรนงคนณภาพขนอมภูลและสยงเสรสมการกสาหนดมาตรฐาน

จีนยันปราบประท้วงเทียนอันเหมินถูกต้อง

ทางการจีนจะพูดถึงเหตุการณ์ปราบปรามนักศึกษาประชาชนผู้ประท้วงที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน เมื่อ 30 ปีก่อน ล่าสุดนายพลเว่ย เฟิ่งเหอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงในเวทีประชุมด้านความมั่นคง “แชงกรีลาไดอะล็อก” ที่สิงคโปร์ ระบุ “เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นความวุ่นวายทางการเมือง รัฐบาลกลางจึงต้องใช้นโยบายที่ถูกต้องหยุดความวุ่นวาย แล้วทำไมผู้คนยังพูดว่าจีนจัดการเหตุการณ์ไม่เหมาะสม 30 ปีที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่า

ขีดความสามารถแข่งขันไทยดีขึ้น 5 อันดับ ดีสุดในรอบ 10 ปี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับสมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) แถลงผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ที่จัดอันดับโดย World Competitiveness Center ของ International Institute for Management (IMD)

AFF U-15 Girls ’Championship 2019 – สิงคโปร์กับไทย

ผู้นำเสนอประเทศไทยปรากฏตัวครั้งแรกในการแข่งขันชิงแชมป์ AFF U-15 Girls 2019 ขณะที่พวกเขาจัดการกับสิงคโปร์ในการแข่งขันรอบที่สองในวันเสาร์ที่ชลบุรี สิงคโปร์ชนะกัมพูชา 2-1 ในการแข่งขันที่เริ่มต้นในวันที่ 9 พฤษภาคมมีแนวโน้มที่จะนำเสนอภัยคุกคามที่สำคัญต่อการป้องกันแชมป์และเป็นเจ้าภาพประเทศไทยในวันที่สามของการแข่งขันเยาวชนระดับภูมิภาค เมียนมาร์เวียดนามติมอร์ – เลสเตกับฟิลิปปินส์รวมตัวกันในกลุ่มกของการสู้รบในขณะที่กัมพูชา, สิงคโปร์,