Tag: ปลดระวาง

‘ชินคันเซ็น’ 10 ขบวน สูญกว่า 4 พันล้านบาท

บริษัทอีสต์ เจแปน เรลเวย์ (เจอาร์ อีสต์) และบริษัทเวสต์ เจแปน เรลเวย์ (เจอาร์ เวสต์) 2 ผู้ดำเนินการรถไฟของญี่ปุ่น จะปลดระวางรถไฟชินคันเซ็นแบบ 12 ตู้จำนวน