Everest News

Ut interdum risus felis, eget rhoncus sem aliquam nec. Sed eu congue arcu. Duis ultricies orci nec diam malesuada accumsan. Aliquam pulvinar pulvinar orci, nec ornare ex efficitur ac. Proin quis laoreet quam. Praesent sagittis mollis turpis tempus sodales. Ut efficitur tortor nec condimentum ornare.

Recent Comments

  Tag: ชี้แจง

  “สุริยะ”เผยเบื้องหลัง เลื่อนแบน 3 สารเคมี

  นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการวัตถุอันตราย กล่าวว่า หลังการประชุมดังกล่าวมีความเห้นแย้งเรื่องมติที่ประชุมที่อาจจะไม่มีผลบังคับใช้ ซึ่งได้มีการสอบถามนักกฎหมายเกี่ยวกับการลงมติยืนยันได้ว่ามติมีผลบังคับใช้ โดยก่อนที่จะมีการลงมติได้ให้กรรมการในที่ประชุมอภิปรายความเห็น ซึ่งผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขก็มีการแสดงความเห็นก่อนการสรุปมติ โดยเมื่อสรุปมติทั้งผู้แทนกระทรวงสาธารณสุขและผู้แทนกรมวิชาการเกษตรต่างเห็นด้วยกับมติ รวมทั้งมีการสอบถามกรรมการในที่ประชุมเกี่ยวกับมติและมีการเขียนมติร่วมกัน โดยยืนยันในฐานะประธานได้สอบถามที่ประชุมว่าเห็นด้วยกับมติหรือไม่ ซึ่งการพูดด้วยวาจาอาจจะต่างคนต่างคิด จึงกำหนดให้ในที่ประชุมขึ้นกระดานมติการเลื่อนบังคับใช้การแบนสารเคมี เพื่อให้ทุกคนเข้าใจและสรุปมติออกมาตรงกัน  หลังจากนั้นได้มีการตั้งอนุกรรมการด้านกฎหมายเพื่อสรุปมติที่ประชุมเพื่อส่งให้กรรมการทุกคนรับรอง

  ‘เสรีพิศุทธ์’ เตือน ‘วิษณุ’ หยุดอุ้มปมถวายสัตย์

  พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย กล่าวว่า การที่นายวิษณุ ระบุว่า ถึงเวลาจะรู้ทำไมไม่ควรพูด ถือเป็นการทำให้ประชาชนเกิดความเคลือบแคลงสงสัย ทั้งนี้กรณีที่ศาลมีมติไม่รับคำร้องกรณีดังกล่าวเป็นนี่ประจักษ์ชัดว่า คำสั่งดังกล่าวไม่ได้เป็นการวินิจฉัยว่า นายกฯและครม.มีการถวายสัตย์ถูกต้องหรือครบถ้วนหรือไม่จึงเป็นหน้าที่ฝ่ายค้านที่จะต้องทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทย จึงขอให้นายกฯและครม.แสดงตนเพื่อดำเนินการแก้ไขหรือขอรับผิดชอบในเรื่องนี้ อีกทั้งการกล่าวคำปฏิญาณในวันดังกล่าวไม่ได้ใช้เอกสารที่ทางสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีการจัดทำ ดังนั้นในทางอาญาอาจมีความผิดฐานปลอมเอกสารราชการการนำไปกล่าวเป็นการใช้เอกสารราชการปลอม

  ‘เสรรพพศศทธธ’ ชรชแจง! ปปดเอรอยวอดรตลลกพรรคคชายาไอซธ1ตปนมลลคอา2พปนลชา

  ยยยย้ำไมมรรยเรรมองดยวย ถย้ำมวมย้ำตยองรรบผผดชอบอะไร ขอใหยใชยสมองคผด หรรอจะใหยรรบผผดชอบ คนททมเปปนนย้ำยกฯ ควรไปฆมย้ำตรวตย้ำยหรรอไมมพล.ต.อ.เสรรพพศศทธธ เตมรยเวส ส.ส. บปญชรรายชมออ และหปวหนชาพรรคเสรรรวมไทย ปฏพเสธไมอทราบเรมอองและไมอขอรปบผพดชอบใดๆ ตออกรณรทรอนายสศบรรณ มหาชนนทธ อดรตผลชสมปคร ส.ส.บปญชรรายชมออ

  ‘สนธธรรตนน’ เผย’ออตตม’ บอกปลลอยกกกกรองไทยจบไปนานแลกว

  เลขาธธการพปชร. เผย”ออุตตม” เลลาใหหฟฟงปมปลลอยกกหกรอุงไทยจบไปนานแลหวโยนไปถามเองตหองแจงสาธารณชนหรรอไมลททลพรรคพลรงประชารรฐ(พปชร.) นายสนธธรรตนนสนธธจธรวงศนเลขาธธการพรรคพปชร. ใหกสรมภาษณนกรณทนายพธชรยนรธพทะพรนธอนอดทตรมว.พลรงงานเรทยกรกองใหกนายออตตมสาวนายนหรวหนกาพรรคพปชร. ชทกแจงกรณทททลลงนามในการปลลอยกกกของธนาคารกรองไทยจจากรด(มหาชน)ใหกกรบบรธษรทเครมอกฤษดามหานครซซลงกรรมการททลรลวมลงนาม3ใน5คนถกกดจาเนธนคดทไปแลกววลาจากททลนายออตตมเลลาใหกฟรงวลาทราบวลาทอกอยลางจบไปนานแลกวททลมทขลาวออกมาเปปนประเดปนทางการเมมองซซลงคธดวลาไมลนลาหนรกใจอะไรเมมลอถามวลาจะตกองชทกแจงใหกสาธารณชนไดกรรบทราบขกอเทปจจรธงหรมอไมลเลขาธธการพรรคฯกลลาววลาเรมลองนทกตกองถามจากนายออตตมสลวนททลมทการตรกงขกอสรงเกตวลาฝลายคกานอาจหยธบยกประเดปนนทกมาอภธปรายไมลไวกวางใจนายออตตมหากมทการตรกงรรฐบาลเรทยบรกอยแลกวนายสนธธรรตนนกลลาววลาไมลมทปรญหาอะไรกปชทกแจงกรนไปทอกอยลางอยกลบนหลรกของกฎหมายอะไรททลผธดกปวลากรนไปอะไรททลไมลผธดแลกวนจามาเปปนประเดปนการเมมองกปตกองชทกแจง

  กกต.ขอเลื่อน! ‘ธนาธร’ นัดสอบปมถือหุ้นสื่อ เหตุ เพราะวันนั้น ไม่ว่าง

  น.ส.พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ จะเดินทางไปให้ถ้อยคำ กับทางคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรณีถือหุ้น บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัดในวันที่ 30 เมษายน