“ศักดิ์สยาม”บินถกพม่ามะรืนนี้ ปัดฝุ่นเขต ศก.พิเศษ“ทวาย” หวังลงตัวต้นปี 63

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและท่าเรือน้ำลึกทวาย ประเทศพม่า ว่า กระทรวงคมนาคม และสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้หารือร่วมกันเตรียมการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วมระหว่างไทย-พม่า เพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง (JCC) ครั้งที่ 9 ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม 2562 เพื่อติดตามความคืบหน้าการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งฝ่ายไทยยังคงต้องการผลักดันให้การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายเป็นรูปธรรม และมีความสำเร็จตามเป้าหมาย ทั้งนี้ ที่ผ่านมายังมีหลายเรื่องที่ยังไม่ยุติ ทั้งแผนการบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย, แผนแม่บท, ระยะเวลาสิทธิพิเศษ เดิม 50 ปี บวกอีก 25 ปี เพียงพอหรือไม่ เพราะการลงทุนและการก่อสร้างนั้นใช้เวลามาก ซึ่งคาดหวังว่าจะได้เริ่มการหารือในความร่วมมือระหว่าง 3 ประเทศ คือ ไทย พม่า และญี่ปุ่น จะได้ข้อยุติและทำให้เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายฯ เกิดขึ้นเป็นรูปธรรมได้ไม่เกินภายในต้นปี 2563 ซึ่งรัฐบาลไทยจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมที่ประเทศไทยต่อไป

Read more related articles about Thailand Live News National News: https://www.thailandlivenews.com/category/national/ 

Follow us on Facebook and stay up to date with the latest content

thailandlivenew

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *