พระจอมเกล้าพระนครเหนือ สร้าง ดาวเทียม ฝีมือคนไทย

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ดังกล่าวมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมดาวเทียมและวิทยาศาสตร์อวกาศระหว่างสองหน่วยงาน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และทรัพยากรต่างๆ ร่วมกัน สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนาบุคลากร แลกเปลี่ยนบุคลากร อาทิ นักวิจัย วิศวกร และนักศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนางานวิจัยร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด องค์ความรู้ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะต่อยอดไปสู่การสร้างโมเดลดาวเทียมขนาดเล็ก ซึ่งนำมาใช้เป็นโมเดลต้นแบบสำหรับสร้าง TSC-1 ดาวเทียมฝีมือคนไทยภายใต้โครงการ “ภาคีความร่วมมือพัฒนาความสามารถเทคโนโลยีอวกาศไทย” ต่อไปในอนาคต เป้าหมายที่จะพัฒนาดาวเทียมและส่งขึ้นไปโคจรให้สำเร็จ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ใหญ่มาก เพื่อไปให้ถึงเป้าหมายนั้น เราจึงพยายามที่จะพัฒนาบุคลากร และนำความรู้ต่างๆ มาต่อยอดในโครงการเสมอมา ทั้งการร่วมมือกับบริษัทสตาร์ทอัพด้านดาวเทียม การขยายผลร่วมมือไปยังองค์กรด้านอวกาศในต่างประเทศ

Read more related articles about Thailand Live News National News: https://www.thailandlivenews.com/category/national/

Follow us on Facebook and stay up to date with the latest content

thailandlivenew

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *