“เฉลิมชัย”ย้ำสหกรณ์ฯมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวระว่างเข้าร่วมงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย ว่า สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นสถาบันการเงินที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย รูปแบบสหกรณ์สอดคล้องกับนิสัยและวิถีชีวิตของคนไทยที่เอื้อเฝื้อเผื่อแผ่กัน ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2508 ปัจจุบันมีสมาชิกถึง 1,205,000 กว่าราย มีพันธกิจชัดเจน ถ้าสามารถดำเนินการตามพันธกิจได้ควบคู่กับการสร้างธรรมาภิบาลในการดำเนินงานจะเกิดผลดีต่อทั้งเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ทั้งนี้สหกรณ์มีข้อได้เปรียบหลายหน่วยงานตรงที่สามารถเลือกตั้งผู้บริหารได้ในรูปแบบคณะกรรมการ มีหลายสหกรณ์ที่ดำเนินงานตามพันธกิจสำเร็จซึ่งเป็นการดูแลสมาชิกได้เป็นอย่างดี สมาชิกของสหกรณ์มีความหลากหลายด้านอาชีพ โดยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ขณะเดียวกันบางสหกรณ์ยังมีปัญหาอยู่ แต่ไม่ต้องการให้ปัญหาการบริหารงานด้านการเงินที่เป็น

สัดส่วนเล็กน้อยของชุมนุมสหกรณ์ มาทำลายภาพลักษณ์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทั้งหมด จึงขอให้ผู้บริหารสหกรณ์เร่งสร้างศรัทธาจากประชาชนทั้งประเทศด้วยการบริหารงานโดยใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ สุจริต และโปร่งใส สำหรับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กำกับดูแลสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตามกฎหมายคือ กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งต้องทำงานหนักขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำ ดังที่เคยเกิดขึ้นในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบางแห่งมาก่อนหน้านี้ จนทำให้สมาชิกที่ทำงานสะสมเงินมาทั้งชีวิต แล้วนำมาออมกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ต้องหมดไปเพราะความผิดพลาด ตลอดจนไม่

ซื่อสัตย์ในการบริหารงานของคณะกรรมการบางชุด โดยไม่ทราบว่า จะมีโอกาสได้คืนหรือไม่ เป็นปัญหาที่ทั้งชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ตลอดจนทั้ง 2 กรมของกระทรวงเกษตรฯ ที่รับผิดชอบให้เข้มงวด ไม่ให้สมาชิกสหกรณ์ต้องได้รับผลกระทบอีก “ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงิน อันตรายทั้งสิ้น แม้เจตนารมณ์ของการสหกรณ์คือ การเอื้อเฟื้อ เจือจาน ดังนั้น ในการคัดเลือกผู้บริหารต้องป้องกันไม่ให้คนที่หวังแสวงหาประโยชน์เข้ามา ความผิดพลาดของบางสหกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนให้คณะกรรมการได้เรียนรู้และป้องกันการเกิดซ้ำ เพื่อให้การสหกรณ์สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมได้ตามเจตนารมณ์ของการก่อตั้งขึ้น”

thailandlivenew

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *