สอน.สั่งแบนอ้อยไฟไหม้ฤดูผลิตปี 63-64 เหลือ 20%

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) ได้กำหนดกำหนดนโยบายอ้อยฤดูกาลผลิตปี 2563/64 โดยจะมีอ้อยสดเข้าหีบในโรงงานน้ำตาลในสัดส่วน 80% ของปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งหมด ส่วนอ้อยไฟไหม้สัดส่วน จะลดลงเหลือ 20% จากฤดูการผลิตปี 2562/ 63 ท่ีมีอ้อยสดเข้าหีบทั้งหมด51% อ้อยไฟไหม้ 49% โดยที่ผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรม มีนโยบายช่วยเหลือชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดป้อนโรงงานน้ำตาล โดยชาวไร่อ้อยที่นำอ้อยไฟไหม้ส่งโรงงานจะถูกตัดเงินตันละ 30 บาท ไปให้ชาวไร่ที่ตัดอ้อยสดเข้าโรงงาน เพื่อลดปัญหากฝุ่นละอองขนาดเล็ก พีเอ็ม 2.5 “ฤดูการผลิตปี 2563/64 จะหาแนวทางกำหนดมาตรการจูงใจ ที่คุ้มค่าเพื่อให้เกษตรกร

ชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเข้าโรงงานให้มากขึ้น เพื่อลดปัญหาการเผาอ้อย เป็นส่วนหนึ่งให้เกิดปัญหาฝุ่นพีเอ็ม 2.5 และจะยกระดับราคาอ้อยให้สูงขึ้น เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อย โดยที่ผ่านมาได้ปรับแก้กฎหมายให้ครอบคลุมกับการนำอ้อยไปผลิตเป็นเอทานอล และผลิตภัณฑ์อื่นๆ รวมถึงการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตไปพร้อมกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรม” สำหรับฤดูกาลผลิตปี 2563/64 คาดว่า จะมีผลผลิตอ้อยทั้งประเทศลดลงเหลือ 65-70 ล้านตันอ้อย เนื่องจากภัยแล้ง โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้งเกษตรกรบางส่วนเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่น เช่น มันสำปะหลัง และข้าว เนื่องจากเกษตรกรเห็นว่า ขายได้ราคาดี ขณะที่ฤดูกาลผลิตปี 2562/63 มีผลผลิตอ้อยรวมทั้งประเทศ 75 ล้านตัน ลดลงจากฤดูกาลผลิตปี 2561/62 ผลผลิตรวม 131 ล้านตัน


นายสุริยะ กล่าวว่า ปีการผลิต2563/64 ที่จะเร่ิมเปิดหีบอ้อยในเดือนพ.ย.-ธ.ค.นี้ จะเป็นปีท้าท้ายอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศไทยอย่างมาก เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยต่อเนื่อง รวมถึงภัยแล้ง และปัญหาฝุ่นละอองพีเอ็ม 2.5 ในประเทศไทย ทำให้ตนได้ส่ังการให้สอน. ไปปรับบทบาทการทำงานเน้นการบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สร้างความเป็นธรรม รักษาผลประโยชน์ ในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำ ตาลทราย และผลักดันอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำ ตาลทรายให้เติบโตไปพร้อมกั บการรักษาสิ่งแวดล้อม

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *