ครูอีสาน 20 จังหวัดเตรียมเคลื่อนไหว

นายพลชัย โสภากันท์ ประธานชมรมครูภาคอีสาน บอกว่า ปัญหาหนี้สินเป็นปัญหาที่ยาวนาน ตั้งแต่สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการครูเปิดให้ครูได้กู้ยืมเงิน ช.พ.ค.(หรือเงินกระดูก) ตั้งแต่โครงการที่ 1 ถึงโครงการที่ 7 จนถึงปัจจุบันทำให้ครูมีภาระหนี้สินเป็นจำนวนมาก ได้ส่งผลให้คุณภาพและประสิทธิภาพในด้านการศึกษา ครูขาดขวัญกำลังใจ ที่สำคัญผู้นำครูทั้งประเทศ

โดยเฉพราะชมรมครูประชาบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 20 จังหวัด เราได้พยายามเรียกร้องและเสนอเรียกร้องไปยังรัฐบาลผ่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการให้เห็นความเดือดร้อนจากหนี้สินของครู ให้ลงมาดูแลแก้ปัญหาหนี้สินของครู เช่น การลดดอกเบี้ยลดลงตนเชื่อว่าจะแก้ปัญหาได้อีกระดับหนึ่ง ซึ่งในวันที่ 5 ธ.ค. ที่จะถึงชมรมครูประชาบาล 20

ภาคอีสานและสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจะจัดประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาหนี้สินครูที่จังหวักมุกดาหาร
นายพลชัย ยังได้กล่าวอีกว่า ขณะนี้การร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งจะส่งให้สภาผู้แทนราษฏรพิจารณาในเร็วๆนี้ ทำให้ผู้นำครูตลอดองค์กรวิชาชีพครูทั้งประเทศโดยเฉพราะอย่างยิ่งครู 20 จังหวัดภาคอีสาน เราไม่เห็นด้วยในหลักการหลายมาตรา ซึ่งมันจะส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจของผู้ประกอบวิชาชีพครู

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทความระดับชาติ:
https://www.thailandlivenews.com/category/national/

Prach Gosalvitra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *